แม่น้ำจอร์แดน / Jordan

River Jordan

River Jordan

ประเทศจอร์แดนขอยืมชื่อแม่น้ำนี้มาใช้ เพราะคนที่นั่นอาศัยอยู่ในลุ่มน้ำจอร์แดนมานับกว่าสองพันปี เป็นแม่น้ำที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกสายหนึ่ง เพราะมีชื่อปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล คนโบราณมักใช้เป็นอุปมาอุปมัยว่า หากข้ามแม่น้ำสายนี้ไปได้ ก็จะไปสู่สวรรค์

ชื่อแม่น้ำเป็นภาษาฮิบรู ความที่เก่าแก่จึงไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริง บางคนว่าหมายถึง ‘การไหลลงมา(จากสวรรค์)’

บ้างว่า ‘แม่น้ำแห่งแดน’

บ้างว่า ‘yor’ แปลว่า ‘ปี/year’

ส่วน ‘dan’ คือ ‘แม่น้ำ’ Jordan จึงแปลว่าแม่น้ำที่ไหลตลอดปี ไม่เคยแห้ง

แม่น้ำจอร์แดนมีต้นกำเนิดในซีเรีย ผ่านไหลผ่านจอร์แดน ไปออกที่ทะเลสาบกาลิลีในทางเหนือของอิสราเอล

แม้จะเป็นแม่น้ำชื่อดัง แต่มีความยาวเพียง ๒๐๐ ไมล์เท่านั้น

This entry was posted in ชื่อดัง and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>